Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Będąc spadkobiercą, czyli osobą, której przysługuje pozostawiona po zmarłym masa spadkowa, można przyjąć bądź odrzucić spadek. Nie ma więc konieczności, by dana osoba dziedziczyła spadek zadłużonego spadkodawcy – jeśli wyrazi taką chęć i dopełni niezbędnych formalności z tym związanych, może zrezygnować z jego przyjęcia. Należy jednak pamiętać o maksymalnych terminach na odrzucenie spadku.

Do kiedy można odrzucić spadek po zadłużonym spadkodawcy?

W treści art. 1012. Kodeksu cywilnego można przeczytać, że spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu masy spadkowej może zostać złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca otrzymał informację o przysługującym mu spadku. Jeżeli takowe się nie pojawi w określonym w ustawie terminie, jest to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Czy odrzucenie spadku wystarczy, by pozbyć się problemu?

Jako przedstawiciele kancelarii adwokackiej przypominamy jednak, że zgodnie z art. 1021. Kodeksu cywilnego, kiedy spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, to każdy z tych wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać uznania dokonanego odrzucenia spadku za bezskuteczne. Możliwość ta wynika z przepisów o ochronie wierzycieli w przypadku niewypłacalności dłużnika. Ważne jednak jest to, że uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od momentu otrzymania wiadomości o odrzuceniu spadku, natomiast nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia masy spadkowej.