Prawo cywilne - Lublin

Prawo cywilne to jedna z najobszerniejszych gałęzi prawa. Kancelaria „Latoch” zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, sporządzaniem pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych oraz prowadzeniem spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, rejestrowymi oraz przed wszelkimi urzędami i innymi organami powołanymi do rozpatrywania sporów. Jesteśmy także adwokatami prawa rodzinnego, które stanowi niejako odrębną gałąź prawa cywilnego.

W każdej z prowadzonych przez nas spraw cywilnych zapewniamy swoje pełne zaangażowanie i merytoryczną pomoc – tak, by postępowanie mogło się zakończyć z jak najkorzystniejszym skutkiem dla Klientów.

Pomoc adwokata – ubezpieczenia, prawo pracy, odszkodowania itp.

Usługi kancelarii obejmują bardzo wiele gałęzi prawa. Nasi adwokaci w szczególności oferują pomoc prawną w zakresie:

  • prawa własności i innych praw rzeczowych - własność i ochrona własności, zasiedzenie nieruchomości, współwłasność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), posiadanie i ochrona posiadania;
  • prawa zobowiązań – bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonywanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, potrącenie, odnowienia, zwolnienie z długu, zmiana dłużnika lub wierzyciela, ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika, sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczki, umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, umowa przechowania, poręczenie, darowizna, renta i dożywocie;
  • prawa spadkowego - dziedziczenie ustawowe i testamentowe, stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, zapisy i polecenia, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, uznanie za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczenie, umowy dotyczące spadku.

Kancelaria specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, między innymi dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy, zmiany warunków pracy lub płacy, rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, zwolnień grupowych, roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (odszkodowania, zadośćuczynienia), a także emerytur i rent.

Dużą część prowadzonych przez nas spraw cywilnych stanowią również procedury odszkodowawcze. Pomagamy przede wszystkim w uzyskaniu odszkodowania czy zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym w wyniku popełnienia przestępstwa lub czynu zabronionego, ofiarom wypadków i nieuczciwych kontrahentów. Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa karnego oraz rozwodów.