Prawo wykroczeń

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa wykroczeń. Zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych, środków zaskarżenia, a także reprezentujemy naszych Klientów w trakcie czynności wyjaśniających oraz w postępowaniach sądowych.

Jakie kwestie reguluje prawo wykroczeń?

Prawo wykroczeń reguluje kwestie odpowiedzialności prawnej za czyny zabronione, tj. wykroczenia. Są to czyny nienoszące znamion przestępstwa, tzn. takie, które nie są regulowane przez Kodeks karny.

Zaliczamy do nich:

 • wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu;
 • wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym;
 • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia;
 • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
 • wykroczenia przeciwko osobie;
 • wykroczenia przeciwko zdrowiu;
 • wykroczenia przeciwko mieniu;
 • wykroczenia przeciwko interesom konsumentów;
 • wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego;
 • wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji;
 • szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe.

Wykroczeniem jest zatem zarówno przejście na czerwonym świetle, jak i posiadanie maczety lub noża. Nie sposób więc opisać wszystkich aspektów regulowanych przez prawo wykroczeń.

Jakie kary i środki karne grożą za wykroczenie?

Sprawy o wykroczenia dotyczą prawa wykroczeń, a więc czynów zabronionych, których nie reguluje prawo karne. I mimo, że najczęściej są to czyny lżejszego kalibru niż przestępstwa, to wymiar kary bywa równie dotkliwy.

Wśród najczęściej wymierzanych kar i środków karnych za wykroczenie wyróżniamy:

 • karę nagany;
 • karę grzywny;
 • karę ograniczenia wolności;
 • karę aresztu;
 • obowiązek naprawienia szkody;
 • podanie danych osoby popełniającej wykroczenie do publicznej wiadomości;
 • zakaz prowadzenia pojazdów.

Oprócz tego sąd może orzec przepadek przedmiotów, nawiązkę, prace społeczne i znacznie więcej. Odpowiedzialność za wykroczenia ponoszą osoby, które ukończyły 17. rok życia.

Dlaczego w sprawach o wykroczenie warto skorzystać z pomocy adwokata?

Osobie oskarżonej o wykroczenie przysługuje prawo do skorzystania z pomocy adwokata i warto z tego prawa skorzystać, ponieważ doświadczony prawnik będzie nieocenionym wsparciem w trakcie czynności poprzedzających złożenie wniosku o ukaranie. Również w trakcie postępowania sądowego obecność adwokata pozwoli na wyjaśnienie wszystkich okoliczności danej sprawy, a także na oddalenie wniosku lub potencjalne zmniejszenie wymiaru kary.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.