Czym jest mediacja rodzinna?

Zgodnie z art. 570(2) Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie, w której dopuszcza się zawarcie ugody, sąd może skierować uczestników do mediacji. Mediacja może zostać przeprowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których strony mogą zawrzeć ugodę. Warto jednak podkreślić, że próba ugodowego rozwiązania sporu przy pomocy bezstronnego mediatora jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy strony wyrażą na to zgodę.

Mediacja stanowi więc metodę rozwiązywania sporu, w której biorą udział osoby trzecie – ich zadaniem jest pomoc uczestnikom we wzajemnej komunikacji, a także w określeniu ich wymagań względem siebie oraz dojściu do wspólnie akceptowalnych ustaleń mających prowadzić do ugody. Jako adwokaci specjalizujący się w prawie rodzinnym przypomnimy: jeżeli uczestnicy postępowania nie ustalili osoby mediatora, sąd skieruje ich do mediacji prowadzonej przez stałego mediatora, który został opisany w art. 436 § 4.

W jakich sprawach rodzinnych i opiekuńczych dopuszcza się przeprowadzenie mediacji?

Przedmiotem mediacji może być określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ale nie tylko. Jej przeprowadzenie najczęściej wynika ze sporów w sprawach dotyczących: rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny wobec braku porozumienia się małżonków; nakazania, by wynagrodzenie za pracę lub inne należności małżonka, który nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rodziny, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka; rozstrzygnięcia o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny; udzielenia zezwolenia na dokonanie czynności, do której wymagana jest zgoda drugiego małżonka; konieczności uregulowania osobistych kontaktów z małoletnim dzieckiem.