Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania swojej profesji składa wobec dziekana ślubowanie. Zobowiązuje się on wówczas między innymi do ochrony praw obywatelskich oraz do zachowania tajemnicy zawodowej, wobec której stawianych jest bardzo często wiele pytań. Jedna z wątpliwości, która pojawia się u klientów kancelarii adwokackich, dotyczy zakresu ochrony zgromadzonych przez prawnika informacji. Liczna grupa osób zastanawia się również, czy tajemnica adwokacka dotyczy wybranych spraw, czy adwokat jest zobowiązany do jej zachowania niezależnie od sytuacji.

Pomocna w odpowiedzeniu na pytania z tym związane jest przede wszystkim treść Ustawy z dnia 26 maja 1982. Prawo o adwokaturze – stanowiącej bazowy dokument określający zadania i cechy adwokatury, a także obowiązki ciążące na adwokacie dla każdej osoby trudniącej się opisywaną profesją. Tajemnica adwokacka została w niej opisana w sposób szczegółowy, co ułatwia zrozumienie jej zakresu i związanych z tym powinności adwokata wobec obsługiwanych przez niego klientów.

Tajemnica adwokacka w świetle ustawy Prawo o adwokaturze

Adwokat, niezależnie od tego, czy specjalizuje się w prawie pracy, czy znany jest jako adwokat od prawa karnego, jest zobowiązany do tego, by zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Powinność ta nie może być ograniczona w czasie, a prawnik nie może zostać zwolniony z niej w przypadku znajomości przez niego faktów, o których dowiedział się w trakcie udzielania pomocy prawnej lub prowadzenia sprawy. Jednak w wybranych przypadkach adwokat zostaje zwolniony z dochowania tajemnicy – dzieje tak na przykład w przypadku konieczności udzielenia informacji na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.