Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową, która ma na celu częściowe lub całkowite umorzenie przez sąd zobowiązań osoby fizycznej, z jednoczesnym zaspokojeniem roszczeń jej wierzycieli. To skuteczny sposób na wyjście z poważnych problemów finansowych. Aktualne przepisy dotyczące zasad ogłaszania i przebiegu procedury upadłości konsumenckiej obowiązują od 24 marca 2020 roku. Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jakie są tego konsekwencje?

Kto i w jaki sposób może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka umożliwia umorzenie długów osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Z pewnymi wyjątkami – nie mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, które są wspólnikami albo komandytariuszami w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Nie dotyczy również przedsiębiorstw. Upadłość konsumencką może ogłosić wyłącznie sąd, dlatego pierwszym krokiem jest złożenie i opłacenie wniosku do sądu właściwego dla miejsca stałego pobytu dłużnika. Wniosek może złożyć tylko osoba niewypłacalna lub posiadająca majątek, który jest za mały, aby zaspokoić wierzycieli. Do procesu niezbędne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, dlatego sprawę warto powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Posiedzenie sądowe o upadłość konsumencką ma charakter niejawny.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Podstawową konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zajęcie przez syndyka pieniędzy zgromadzonych na kontach bankowych, wynagrodzenia za pracę, a nawet mieszkania i środków transportu. Upadłość konsumencka zmienia także sytuację dłużnika w BIG – sądowe orzeczenie umorzenia długów wydane w toku postępowania upadłościowego powoduje obowiązek aktualizacji informacji gospodarczych. Ponadto wstrzymane zostają postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi, którego w tych procedurach reprezentuje wyznaczony syndyk.